Cursos especialitzats de formació contínua

Posarem el focus en l’observació i l’expressió treballant -entre d’altres disciplines- el retrat, el paisatge, el bodegó, tant del natural com de models fotogràfics. Aprofundirem en aspectes com I’expressió de Ia línia, el clarobscur, la perspectiva i la composició, tot repassant les diferents tècniques i procediments del dibulx. A través d’aquest monogràfic, oferim a I’alumne els recursos conceptuals i tècnics necessaris per a poder enfrontar-se al dibuix figuratiu amb èxit. Requisits: El curs está obert tant per a principiants com per a ja iniciats que vulguin perfeccionar el seu nivell de dibuix. L’ensenyament és personalitzat i s’adapta a les necessitats i/o preferències dels alumnes.

Hores:

44 h.

Dates:

del 8 d’octubre 2019 al 11 de febrer

Dia i hora:

dimarts de 18:15 a 21h

Preu:

302,83€

Places:

10-12

 

Professor : Enric Passoles

Inscriu-t'hi - DIBUIX

1 + 2 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.