Cursos especialitzats de formació contínua

COM POSAR PEDRES A LES JOIES

Aprendrem la preparació i la utilització de Ies eines específiques de l’encast per tal de realitzar les tècniques pròpies de I’ofici, granet, boques, grapes i baranes, de forma bàsica en muntures de plata ja preparades per encastar gemmes.
Requisits: conèixer les tècniques bàsiques de joieria.

Hores:

42 h.

Dates:

 del 17 de Febrer al 8 de Juny

Dia i hora:

dilluns de 17:00 a 20:00h

Preu

291,72€

Places:

10-15

Requisits:

Cap

Professora : Beatriz Cobos

Inscriu-t'hi - COM POSAR PEDRES A LES JOIES

10 + 15 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.