Batxillerat artístic

Pla d’estudis 2022-23

1r curs

 MòdulsHores setmanals
Matèries comunesLlengua Catalana i Literatura I2
Llengua Castellana i Literatura I2
Llengua Estrangera I (anglès)3
Filosofia2
Educació Física2
Tutoria1
Matèries modalitatDibuix Artístic I3
Escollir itinerari:
Dibuix Tècnic /o/ Volum /o/ Cultura Audiovisual I
3
Projectes artístics: l'enfocament dependrà de l'itinerari escollit3
Matèries optativesAnual (franja 1):
Taller de Recerca Creativa (matèria específica de centre on es desenvolupa el Treball de Recerca).
L'enfocament dependrà de l'itinerari escollit
3
Trimestral (franja 2). Cada trimestre escollir 1 entre:
- Maquetisme
- Realitat virtual i realitat aumentada + 3D
- Serigrafia
- Ciutadania, política i dret
3
Trimestral (franja 3). Cada trimestre escollir 1 entre:
- Videoart
- Animació 2D
- Dibuix assistit per ordinador
- Estudis de gènere
3

2n curs

 MòdulsCrèdits
Matèries
comunes
Llengua Catalana i Literatura II2
Llengua Castellana i Literatura II2
Llengua Estrangera II (anglès)3
Història de la Filosofia3
Història3
Tutoria1
Treball de Recerca
Matèria
comuna
d'opció
Fonaments de les Arts II4
Matèries
modalitat
Dibuix Artístic II4
Escollir entre:
Disseny /o/ Cultura Audiovisual II
4
Matèries
optatives
Oferta condicionada a cada curs acadèmic.
Escollir una matèria de cada bloc:
Bloc A
- Estampació tèxtil
- Guió + Animació
- Ceràmica
- Pintura expansiva
2
Bloc B
- Il·lustració
- Disseny 3D
- Joieria
- Videoart
2