# Torn Avançat - La Industrial

Monogràfics Ceràmica

TORN, FORMES GEOMÈTRIQUES

En aquest curs perfeccionarem la tècnica del torn, progressant al màxim en els coneixements de cada alumne. Treballarem les formes geomètriques, tant les rectes amb arestes com les corbes. Farem un treball en les formes específiques que comporten més dificultat, amb més definició. Això permetrà perfeccionar el domini de la tècnica, des del centrat a les posicions dels dits i les mans.
També donarem molta importància a l’acabat de les peces realitzades, valorant la qualitat i no la quantitat.

Requisits: cal tenir coneixements de torn. Els alumnes han de tenir un interès no només lúdic sinó professionalitzador, ja que es treballaran exercicis complexes. Poden ser alumnes que ja han fet el curs d’iniciació o alumnes nous amb coneixements previs de torn.

Docent: Marc Vidal

 

Hores:

45

Dates:

Del 13 de febrer al 28 de maig 2024

Dia i hora:

Dimarts de 17h30 a 20h30

Preu:

 395€

Places:

 12

Requisits:

Tenir coneixements de torn

Inscripcions tancades

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.