Monogràfics Ceràmica

TORN, ENTRE L’ARTESANIA I L’ART

En aquest curs perfeccionarem la tècnica del torn, progressant al màxim en els coneixements de cada alumne. Farem un treball en les formes específiques que comportin més dificultat, com poden ser els plats o altres formes extremes. Al mateix temps investigarem en les possibilitats de crear una peça artística utilitzant les possibilitats que ofereix el torn com a tècnica de construcció. Podrem treballar amb diferents tipus de pastes ceràmiques per aconseguir diferents acabats i qualitats. Requisits: tenir coneixements previs de torn.

Professor: Marc Vidal

 

 

Hores:

39

Dates:

Del 28 de febrer al 30 de maig

Dia i hora:

Dimarts de 17h30 a 20h30

Preu:

 355€

Places:

 12

Requisits:

Tenir coneixements de torn

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.