# El llibre com a obra d'art -

Monogràfics Enquadernació

EL LLIBRE COM A OBRA D’ART

Espai d’investigació al voltant del llibre i les seves possibilitats expressives. Treballarem el contenidor com a peça d’art en si mateix, que el propi llibre expliqui una història, no només que en sigui el guardià. Després d’una introducció teòrica de la història del llibre d’artista i la presentació d’algunes tècniques, cadascú s’endinsarà en un projecte personal que anirà desenvolupant al llarg del curs. Un acompanyament per tota la geografia del llibre: tapes, tall, capçada, tipografia, color, gramatge, tamany, textura… Combinarem exercicis pràctics i revisarem artistes que han abordat el llibre com a obra d’art des de les avantguardes fins avui dia. Compartirem el procés creatiu del propi treball, ampliant la mirada del que pot arribar a ser un llibre. Dirigit a artistes, poetes, dissenyadors, fotògrafs, enquadernadors i tothom amb ganes d’ampliar les possibilitats que ofereix aquest artefacte. No cal experiència prèvia.

Docent: Mercè Soler

 

Hores:

30

Dates:

del 9 d’octubre a l’11 de desembre 2023

Dia i hora:

dilluns de 17 a 20h

Preu:

289€

Places:

12

Requisits:

Sense

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.
Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.