# Enquadernació Iniciació - La Industrial

Monogràfics Enquadernació i Paper

ENQUADERNACIÓ INICIACIÓ

Curs anual d’introducció a les tècniques bàsiques de l’enquadernació del llibre: llibre cosit amb tapa solta i llom encolat a l’americana. Es treballaran les variants de tela sencera, mitja tela i puntes. Introducció al cartonatge com quaderns i capses de protecció i conservació. Emprarem les eines i maquinària pròpies de l’ofici.

Docent: Georgina Aspa

 

Hores:

120

Dates:

D’octubre 2023 a juny 2024    (Inici 3 d’octubre)

Dia i hora:

Dimarts de 10 a 14h

Preu:

468€ curs + 70€ matrícula*

Places:

10

Requisits:

Cap

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  
*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.