# Llibres del món -

Monogràfics Enquadernació

LLIBRES DEL MÓN

De què està fet i quines formes ha adoptat el llibre en altres cultures i moments històrics? Aquest curs és un recorregut per diferents civilitzacions i cultures a través de les seves enquadernacions. Un viatge que permet conèixer la diversitat de materials i formes de protegir el document escrit que s’han desenvolupat arreu. Farem llibres com a l’Índia, la Xina, Egipte, Etiòpia, Pèrsia i l’Europa medieval.

Requisits: tenir coneixements bàsics d’enquadernació.

Docent: Georgina Aspa

Hores:

30

Dates:

del 5 d’octubre 2023 al 8 de febrer 2024

Dia i hora:

Dijous de 15 a 17h

Preu:

Curs 117€ + matrícula 70€*

Places:

10

Requisits:

Coneixements bàsics d’enquadernació

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.
*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada
Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.