# Tècniques pop-up: la tridimensionalitat del paper - La Industrial

Monogràfics Il·lustració + Animació

TÈCNIQUES POP-UP: LA TRIDIMENSIONALITAT DEL PAPER

El curs proposa ser un espai de recerca on investigar les possibilitats del paper com a estructura tridimensional, en el qual es combina I’enginyeria del paper, el disseny i la il·lustració.

L’objectiu principal del curs és que l’alumne aprengui a considerar el paper com un material creatiu: un instrument fonamental per a I’experimentació de la seva obra artística i per a la presentació o difusió del seu propi treball.

El curs està dirigit a tots els públics, serà important el treball en grup per a intercanviar idees i experiències artístiques.

Professora: Roberta Bridda  

 

Hores:

30

Dates:

Del 17 de gener al 20 de març 2024

Dia i hora:

Dimecres de 17 a 20h

Preu:

280€ 

Places:

12

Requisits: 

Cap

 

Curs cancel·lat

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.