Comunitat Art La Industrial

Formació en Centres de Treball (FCT)

Els Cicles Formatius inclouen en el seu currículum Formació en Centres de treball (FCT) especialitzats. L’adjudicació de les pràctiques són personalitzades i tutoritzades. El nombre total d’hores de FCT són els que segueixen:

CFGM en Decoració Ceràmica: 115 hores

CFGS en Ceràmica Artística: 118 hores

CFGS en Joieria Artística: 25 hores obligatòries que poden arribar a ser 150

CFGS en Il·lustració: 280 hores

Vols col·laborar amb nosaltres?

4 + 15 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.