# Formació en centres de treball - La Industrial

Relacions

Formació en Centres de Treball (FCT)

Els Cicles Formatius inclouen en el seu currículum Formació en Centres de treball (FCT) especialitzats. L’adjudicació de les pràctiques són personalitzades i tutoritzades. El nombre total d’hores de FCT són els que segueixen:

CFGM en Decoració Ceràmica: 115 hores

CFGS en Ceràmica Artística: 118 hores

CFGS en Joieria Artística: 25 hores obligatòries que poden arribar a ser 150

CFGS en Il·lustració: 280 hores

Vols col·laborar amb nosaltres?

15 + 1 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.