Cicle Mitjà Encast

1 curs acadèmic
950h/59h de pràctiques
Horari de 15.00h a 21.00h

Aquest cicle permet conèixer en profunditat les diferents tècniques d’engast per muntar i fixar gemmes de tot tipus en joies, seleccionant la més adient en cada cas.
També permet conèixer els materials, eines i maquinària específiques de l’especialitat, així com treballar complint les normatives de seguretat i amb una actitud respectuosa per al medi ambient.

Sortides Professionals

Oferir els teus serveis com encastador/a tant a petites botigues com a grans empreses de joieria.

Dissenyar joies amb gemmes amb programes de modelat 3D que compleixin tots els requeriments per poder-se encastar.

Si ja ets joier/a podràs introduir les gemmes a les teves peces controlant tot el procés.

Accés

Accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

Tenir el títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts aplicades i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.

Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

Accés amb proves. Només cal superar la part específica si:

S’està en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents.

S’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà.

S’ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Les persones que no compleixin els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.