Batxillerat Artístic

2 cursos acadèmics
Horari de 8.00h a 14.30h

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que té com a objectiu la formació integral de l’alumnat i el prepara per accedir al món laboral i també per continuar els estudis, tant en els cicles formatius de grau superior com en els ensenyaments superiors artístics i els universitaris.

Sortides Professionals

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir:

a la Universitat (un cop aprovades les proves d’accés), a un Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional específica, d’Arts Plàstiques i Disseny, a un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyaments Esportius, si es tenen els requisits d’accés, als Ensenyaments Superiors Artístics (un cop superada una prova específica d’accés), al món laboral

Accés

Per accedir al Batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

Graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria (GESO), Tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Tècnic Superior d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca), Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al Títol de Tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Titulació: Títol de Batxillerat, via Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.