Cicle Formatiu Grau Mitjà Decoració Ceràmica

2 cursos acadèmics
Horari de 8.00h a 14.30h

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Decoració Ceràmica té com a objectiu desenvolupar decoracions sobre suports ceràmics, planificant el procés d’elaboració, utilitzant tant les tècniques, eines i materials tradicionals, com els nous materials, procediments i tecnologies, garantint la qualitat del producte acabat, i seguint en tot el procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.
Aquests estudis proporcionen els coneixements professionals per desenvolupar la formació de ceramista especialitzat en decoracions i dissenys sobre suports ceràmics.
És un cicle acollidor en el qual l’atenció a la diversitat es treballa en els diferents mòduls que integren el cicle.
El currículum es desenvolupa i és complementat pel centre amb nous continguts que el reforcen i l’actualitzen; tenint en compte les característiques de l’alumnat i les possibilitats formatives de l’entorn (competències professionals, socials i personals requerides en el món laboral).Les noves tecnologies de fabricació digital s’han incorporat també dins l’ensenyament de la ceràmica. El centre disposa d’un laboratori de fabricació digital amb una impressora de calques ceràmiques i una impressora 3D per a pasta ceràmica amb tot el software necessari per a dissenyar.

Sortides Professionals

Com a professional independent en taller propi o en petites i mitjanes empreses:
Dissenyador i decorador de ceràmica artística i seriada.
Conformació i reproducció de peces amb mitjans manuals i mecànics.
Organització i gestió d’un taller ceràmic.

Accés

Accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:
Tenir el títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts aplicades i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

Accés amb proves. Només cal superar la part específica si:

S’està en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents.
S’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà.
S’ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Les persones que no compleixin els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Titulació

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en decoració ceràmica.